nav-link disabled

bootstrap5.css

bootstrap5.css
.nav-link.disabled {
 color: #6c757d;
 pointer-events: none;
 cursor: default;
}
bootstrap5.css
.nav-tabs .nav-link.disabled {
 color: #6c757d;
 background-color: transparent;
 border-color: transparent;
}
bootstrap5.css
.navbar-light .navbar-nav .nav-link.disabled {
 color: rgba(0, 0, 0, 0.3);
}
bootstrap5.css
.navbar-dark .navbar-nav .nav-link.disabled {
 color: rgba(255, 255, 255, 0.25);
}

html bootstrap5 Sample

ピル型ナビゲーション:nav-pills


 <ul class="nav nav-pills">
  <li class="nav-item"><a class="nav-link active" href="#">アクティブ</a></li>
  <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">リンク</a></li>
  <li class="nav-item"><a class="nav-link disabled" href="#">無効</a></li>
 </ul>

ナビゲーション:flex


 <nav class="nav nav-pills flex-column flex-sm-row">
  <a class="flex-sm-fill text-sm-center nav-link active" href="#">アクティブ</a>
  <a class="flex-sm-fill text-sm-center nav-link" href="#">リンク</a>
  <a class="flex-sm-fill text-sm-center nav-link disabled" href="#">無効</a>
 </nav>

ピル型ナビゲーションドロップダウン:nav-linkとdropdown-toggle


 <ul class="nav nav-pills">
  <li class="nav-item"><a class="nav-link active" href="#">アクティブ</a></li>
  <li class="nav-item dropdown">
   <a class="nav-link dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#" role="button" aria-haspopup="true"
    aria-expanded="false">ドロップダウン</a>
   <div class="dropdown-menu">
    <a class="dropdown-item" href="#">リンク1</a>
    <a class="dropdown-item" href="#">リンク2</a>
    <a class="dropdown-item" href="#">リンク3</a>
    <div class="dropdown-divider"></div>
    <a class="dropdown-item" href="#">その他リンク</a>
   </div>
  </li>
  <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">リンク</a></li>
  <li class="nav-item"><a class="nav-link disabled" href="#">無効</a></li>
 </ul>

タブ型ナビゲーション:nav-tabs


 <ul class="nav nav-tabs">
  <li class="nav-item"><a class="nav-link active" href="#">アクティブ</a></li>
  <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">リンク</a></li>
  <li class="nav-item"><a class="nav-link disabled" href="#">無効</a></li>
 </ul>

タブ型ナビゲーションドロップダウン:dropdown-toggle


 <ul class="nav nav-tabs">
  <li class="nav-item"><a class="nav-link active" href="#">アクティブ</a></li>
  <li class="nav-item dropdown">
   <a class="nav-link dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#" role="button" aria-haspopup="true"
    aria-expanded="false">ドロップダウン</a>
   <div class="dropdown-menu">
    <a class="dropdown-item" href="#">リンク1</a>
    <a class="dropdown-item" href="#">リンク2</a>
    <a class="dropdown-item" href="#">リンク3</a>
    <div class="dropdown-divider"></div>
    <a class="dropdown-item" href="#">その他リンク</a>
   </div>
  </li>
  <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">リンク</a></li>
  <li class="nav-item"><a class="nav-link disabled" href="#">無効</a></li>
 </ul>

ナビゲーション:navとnav-itemとnav-link


 <ul class="nav">
  <li class="nav-item"><a class="nav-link active" href="#">アクティブ</a></li>
  <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">リンク</a></li>
  <li class="nav-item"><a class="nav-link disabled" href="#">無効</a></li>
 </ul>

ナビゲーション中央寄せ:justify-content-center


 <ul class="nav justify-content-center">
  <!-- 中央寄せ -->
  <li class="nav-item"><a class="nav-link active" href="#">アクティブ</a></li>
  <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">リンク</a></li>
  <li class="nav-item"><a class="nav-link disabled" href="#">無効</a></li>
 </ul>

ナビゲーション右寄せ:justify-content-end


 <ul class="nav justify-content-end">
  <li class="nav-item"><a class="nav-link active" href="#">アクティブ</a></li>
  <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">リンク</a></li>
  <li class="nav-item"><a class="nav-link disabled" href="#">無効</a></li>
 </ul>

ナビゲーションを垂直(縦)に並べる:flex-column


 <!-- サイドメニューで使える -->
 <ul class="nav flex-column">
  <li class="nav-item"><a class="nav-link active" href="#">アクティブ</a></li>
  <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">リンク</a></li>
  <li class="nav-item"><a class="nav-link disabled" href="#">無効</a></li>
 </ul>

ナビゲーションを縦に並べる:nav要素、li使わないaのみ


 <!-- flex-columnを使うと、liと同じ効果が得られる -->
 <nav class="nav flex-column">
  <a class="nav-link active" href="#">アクティブ</a>
  <a class="nav-link" href="#">リンク</a>
  <a class="nav-link disabled" href="#">無効</a>
 </nav>