flex-column

bootstrap5.css

bootstrap5.css
.flex-column {
 -ms-flex-direction: column !important;
 flex-direction: column !important;
}
bootstrap5.css
.flex-column-reverse {
 -ms-flex-direction: column-reverse !important;
 flex-direction: column-reverse !important;
}

html bootstrap5 Sample

flexコンテナー内のアイテムの配置/上から下:flex-column


flex文字01
flex文字02
flex文字03
 <div class="d-flex flex-column">
  <div>flex文字01</div>
  <div>flex文字02</div>
  <div>flex文字03</div>
 </div>

flexコンテナー内のアイテムの配置/下から上:flex-column-reverse


flex文字01
flex文字02
flex文字03
 <div class="d-flex flex-column-reverse">
  <div>flex文字01</div>
  <div>flex文字02</div>
  <div>flex文字03</div>
 </div>

aタグに複数の要素を入れる:list-group-itemとflex-column


 <div class="list-group">
  <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action flex-column align-items-start active">
   <!-- justify-content-betweenを使って左右に設置する -->
   <div class="d-flex w-100 justify-content-between">
    <h5 class="mb-1">hヘッダ</h5>
    <small>smallコンテンツ</small>
   </div>
   <p class="mb-1">pコンテンツ</p>
   <small>smallコンテンツ</small>
  </a>
  <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action flex-column align-items-start">
   <div class="d-flex w-100 justify-content-between">
    <h5 class="mb-1">hヘッダ</h5>
    <small class="text-muted">smallコンテンツ</small>
   </div>
   <p class="mb-1">pコンテンツ</p>
   <small class="text-muted">smallコンテンツ</small>
  </a>
 </div>

ナビゲーション:flex


 <nav class="nav nav-pills flex-column flex-sm-row">
  <a class="flex-sm-fill text-sm-center nav-link active" href="#">アクティブ</a>
  <a class="flex-sm-fill text-sm-center nav-link" href="#">リンク</a>
  <a class="flex-sm-fill text-sm-center nav-link disabled" href="#">無効</a>
 </nav>

ナビゲーションを垂直(縦)に並べる:flex-column


 <!-- サイドメニューで使える -->
 <ul class="nav flex-column">
  <li class="nav-item"><a class="nav-link active" href="#">アクティブ</a></li>
  <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">リンク</a></li>
  <li class="nav-item"><a class="nav-link disabled" href="#">無効</a></li>
 </ul>

ナビゲーションを縦に並べる:nav要素、li使わないaのみ


 <!-- flex-columnを使うと、liと同じ効果が得られる -->
 <nav class="nav flex-column">
  <a class="nav-link active" href="#">アクティブ</a>
  <a class="nav-link" href="#">リンク</a>
  <a class="nav-link disabled" href="#">無効</a>
 </nav>